Témata lekcí

MATEMATIKA

1) Zlomky a složené zlomky
2) Desetinná čísla, příklady se závorkami, přednosti
3) Výrazy
4) Mocniny, odmocniny
5) OPAKOVÁNÍ
6) Rovnice a soustavy rovnic
7) Poměry
8) Procenta
9) Společná práce, směsi
10) OPAKOVÁNÍ
11) Geometrie – rovinné útvary, úhly
12) Geometrie – obvod, obsah
13) Geometrie – tělesa, objem
14) Geometrie – složitější tělesa a útvary
15) OPAKOVÁNÍ
16) Převody jednotek – hmotnost, čas
17) Převody jednotek – délka, jednotky obsahu a objemu
18) Jednoduchá statistika, práce s daty
19) Slovní úlohy – složitější
20) OPAKOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

1) Slovní druhy
2) Podstatná jména, přídavná jména
3) Zájmena, číslovky
4) Slovesa
5) OPAKOVÁNÍ
6) Tvorba slov
7) Pravopis I/Y
8) Pravopis mně/mě, s/z
9) Pravopis nn/n, velká/malá písmena
10) OPAKOVÁNÍ
11) Práce s textem – pochopení textu, textová návaznost, vztahy slov a slovních spojení
12) Pojmy v ČJ a práce s nimi
13) Přísloví, pranostiky, rčení
14) Pojmy v literatuře
15) OPAKOVÁNÍ
16) Věta jednoduchá, souvětí, interpunkce
17) Větné členy
18) Věty vedlejší
19) Poměry mezi větami, větnými členy
20) OPAKOVÁNÍ