Témata lekcí

9. třída

Příprava na SŠ/čtyřleté gymnázium

MATEMATIKA

1) Čísla, znaménka, závorky, přednosti
2) Zlomky a složené zlomky
3) Mocniny a odmocniny
4) Výrazy
5) OPAKOVÁNÍ
6) Rovnice
7) Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
8) Poměry
9) Procenta
10) OPAKOVÁNÍ
11) Převody jednotek 1. část
12) Převody jednotek 2. část
13) Rýsování 1. část
14) Rýsování 2. část
15) OPAKOVÁNÍ
16) Obvod, obsah, povrch, objem
17) Slovní úlohy, finanční matematika
18) Tabulky, grafy, číselné osy, řady čísel
19) Prostorová a geometrická představivost, souměrnost
20) OPAKOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

1) Slovní druhy
2) Podstatná jména, přídavná jména
3) Zájmena, číslovky
4) Slovesa
5) OPAKOVÁNÍ
6) Tvorba slov, časté chyby
7) Pravopis 1. část
8) Pravopis 2. část
9) Pravopis 3. část
10) OPAKOVÁNÍ
11) Porozumění textu, vztahy slov a textová návaznost
12) Pojmy v mluvnické části
13) Ustálená slovní spojení
14) Pojmy v literatuře
15) OPAKOVÁNÍ
16) Věta jednoduchá, souvětí, interpunkce
17) Větné členy
18) Věty hlavní a vedlejší
19) Poměry mezi větami a větnými členy
20) OPAKOVÁNÍ

7. třída

Příprava na šestileté gymnázium

MATEMATIKA

1) Čísla, znaménka, závorky, přednosti
2) Zlomky a složené zlomky
3) Doplňování znaků a číslic v příkladech
4) Porovnávání, zaokrouhlování, číselné osy, řady čísel
5) OPAKOVÁNÍ
6) Rovnice, nerovnice
7) Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
8) Poměry
9) Procenta
10) OPAKOVÁNÍ
11) Převody jednotek 1. část
12) Převody jednotek 2. část
13) Rýsování 1. část
14) Rýsování 2. část
15) OPAKOVÁNÍ
16) Obvod, obsah, povrch, objem
17) Slovní úlohy, finanční matematika
18) Tabulky, grafy
19) Prostorová a geometrická představivost, souměrnost
20) OPAKOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

1) Slovní druhy
2) Podstatná jména
3) Přídavná jména
4) Zájmena, číslovky
5) OPAKOVÁNÍ
6) Slovesa
7) Tvorba slov, časté chyby
8) Pravopis 1. část
9) Pravopis 2. část
10) OPAKOVÁNÍ
11) Pravopis 3. část
12) Porozumění textu, vztahy slov a textová návaznost
13) Pojmy v mluvnické části
14) Ustálená slovní spojení
15) OPAKOVÁNÍ
16) Pojmy v literatuře
17) Věta jednoduchá, souvětí, interpunkce
18) Větné členy
19) Věty hlavní a vedlejší
20) OPAKOVÁNÍ

5. třída

Příprava na osmileté gymnázium

MATEMATIKA

1) Početní operace obecně
2) Závorky, přednosti
3) Doplňování znaků a číslic v příkladech
4) Jednoduché rovnice
5) OPAKOVÁNÍ
6) Zlomky
7) Desetinná čísla
8) Porovnávání, zaokrouhlování
9) Tabulky, grafy
10) OPAKOVÁNÍ
11) Číselné osy, řady čísel
12) Převody jednotek 1. část
13) Převody jednotek 2. část
14) Rýsování
15) OPAKOVÁNÍ
16) Obvod, obsah
17) Slovní úlohy
18) Souměrnost, čtvercová síť
19) Prostorová a geometrická představivost
20) OPAKOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

1) Slovní druhy
2) Podstatná jména
3) Přídavná jména
4) Zájmena, číslovky
5) OPAKOVÁNÍ
6) Slovesa
7) Skladba věty
8) Pravopis 1. část
9) Pravopis 2. část
10) OPAKOVÁNÍ
11) Pravopis 3. část
12) Pravopis 4. část
13) Tvorba slov, časté chyby
14) Porozumění textu, vztahy slov a textová návaznost
15) OPAKOVÁNÍ
16) Ustálená slovní spojení
17) Pojmy v mluvnické části
18) Pojmy v literatuře
19) Popis obrázku
20) OPAKOVÁNÍ